CPPPaP Čadca vyhlásilo súťaž „Čím chcem byť v budúcnosti" pre žiakov SŠ

CPPPaP Čadca vyhlásilo pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia a Týždňa celoživotného poradenstva s podporou Euroguidance centra 1. ročník súťaže pre študentov SŠ na tému: "Čím chcem byť v budúcnosti". Cieľom súťaže je, aby sa študenti stredných škôl zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho, posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila aj do povedomia študentov. Cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť voľby povolania a upriamenie sa na uplatnenie v budúcnosti. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii študentov s problémami vo výbere povolania.

viac o súťaži

________________________________________

 

Týždeň voľby povolania 2013 na ZŠ okresu Čadca

CPPPaP Čadca v rámci Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva CAMIP zorganizovalo 8. ročník Týždňa voľby povolania 2013. V rámci Týždňa voľby povolania boli v mesiacoch september – október realizované prednášky o voľbe povolania, diagnostika žiakov za účelom kariérového poradenstva a individuálne kariérové poradenstvo a konzultácie žiakom a ich rodičom. Celkovo sa zúčastnilo 789 žiakov končiacich ročníkov z 27 základných škôl okresu Čadca, v 44 triedach, pričom so žiakmi sa konzultácií zúčastnilo 119 rodičov a 37 pedagógov, ktorí mali záujem poradiť sa ohľadom budúcnosti svojich detí.

________________________________________

 

Cezhraničný veľtrh – burza informácií

CPPPaP Čadca bolo vystavovateľom a zároveň partnerom pri organizovaní Cezhraničného veľtrhu - burzy informácií o vzdelávaní a zamestnanosti v rámci aktivít Cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy, ktorý sa konal dňa 6. novembra 2013 v Dome kultúry v Čadci. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť, ľudí hľadajúcich si zamestnanie, pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov, ktorí sú pred rozhodnutím, aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť, aby našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce a možnosť sebarealizácie. Účastníkmi podujatia boli všetky ZŠ okresu Čadca, vystavovatelia - stredné školy a zamestnávatelia Žilinského regiónu i cezhraničných oblastí. V stánku CPPPaP Čadca mohli žiaci okrem iného zistiť nielen prehľad aktuálnych študijných a učebných odborov stredných škôl a učilíšť v rámci všetkých regiónov Slovenska, ale aj orientačný počet prihlásených žiakov na základe ich predbežného záujmu, a zároveň plánovaný počet prijatia žiakov spolu s ostatnými kritériami štúdia.
jpgfoto z Veľtrhu

jpgfoto z Veľtrhu 2

jpgfoto z Veľtrhu 3

 ________________________________________

 

Projekt : „Príprava na prvú voľbu povolania"

CPPPaP Čadca v súčasnosti realizuje projekt „Príprava na prvú voľbu povolania", podporený MŠVVaŠ z rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo" pod záštitou Okresného úradu v Žiline.
Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie a skvalitnenie kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ vytvorením dvoch metodických materiálov a rozšírenie a inováciu kariérneho poradenstva - „CAMIP – pomoc pri výbere povolania" pre žiakov a pedagógov. Podkladom pre vytvorenie metodického materiálu je www.camip.sk, ktorý sme vytvorili v našej CPPPaP a dlhodobo ho realizujeme, prezentujeme na konferenciách, seminároch u nás i v zahraničí, získali sme viacero ocenení, taktiež ocenenie o MŠ SR za mimoriadne úspešnú a dlhoročnú činnosť v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva.
Súčasťou projektu je zabezpečenie kariérového vzdelávania vo forme výcvikových aktivít pre mladšie ročníky ZŠ a rozšírenie povedomia o možnosti voľby svojho budúceho povolania i pre deti MŠ, nielen pre deti končiacich ročníkov ZŠ.
1. fáza projektu: projekt začínal prácou s deťmi z materských škôl (konkrétne MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz) s cieľom dostať do povedomia vhodnosť budúcej voľby povolania už pre deti predškolského veku. Deti mali možnosť vyskúšať si rozmanité zážitkové aktivity a oboznámiť sa s názvami a náplňou práce rôznych povolaní prostredníctvom pestrých hrových aktivít, priamo v priestoroch MŠ Čadca - SNP. Počas šiestich stretnutí sa deti zoznámil s reálnymi pomôckami, aké využívajú jednotlivé povolania pri práci a mohli si prehĺbiť poznanie, napr. i ohľadom pracovných podmienok, pracovnej doby a pracovného odevu jednotlivých povolaní. Dôležitým prínosom bolo, že deti mali možnosť uvažovať nad významom práce, zamyslieť sa nad tým ako je každé povolanie, teda napr. i povolanie ich vlastných rodičov, dôležité pre náš život.

2. fáza projektu: je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Aktuálne sa do projektu zapojila ZŠ Komenského v Čadci, kde sa realizujú aktivity pre žiakov 5. a 7. ročníka. Aktivity pre školákov sú zamerané na zlepšenie sebapoznania, svojich záujmov a schopností, zručností a osobnostných vlastností, na poznanie sveta práce, poskytnutie informácií o jednotlivých povolaniach, pracovných požiadavkách, pracovných predpokladoch, pracovných podmienkach a poznanie sveta strednej školy. Dôležitým bude hľadanie súladu vlastných predpokladov a konkrétnych pracovných požiadaviek, poznávanie vlastných pracovných preferencií a zmien, ktoré sa dejú v kariérnom rozhodnutí počas života. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci plánuje dlhodobo zisťovať efektívnosť projektu a rozšíriť ho v budúcich rokoch i na ďalšie materské a základné školy v okrese Čadca. Veríme, že žiaci, ktorí sa do projektu zapojili budú na svoju prvú voľbu povolania v 9. ročníku ZŠ pripravení ešte o kúsok lepšie.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí projekt „Príprava na prvú voľbu povolania žiakov ZŠ" podporili a pomohli ho tým uviesť do praxe, predovšetkým pedagógom MŠ Čadca – SNP a ZŠ Komenského v Čadci, v neposlednom rade tiež deťom z MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz a žiakom ZŠ Komenského v Čadci. Osobitná vďaka patrí najmä Mgr. Kataríne Školovej, pani Eve Homolovej, Mgr. Anne Dinisovej a Ing. Eve Václavikovej za ich ochotu, ústretovosť a profesionálnu spoluprácu.

 jpgfoto projekt

________________________________________

 

Týždeň voľby povolania 2013

CPPPaP v Čadci v mesiacoch september - október realizuje Týždeň voľby povolania  2013 na základných školách okresu Čadca. Podrobný harmonogram realizovanej akcie nájdete tu.

________________________________________

 

Dni otvorených dverí na stredných školách

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou: týždeň otvorených dverí 11.-15.11.2013.

SOŠ technická Čadca: neorganizuje DOD – záujemcovia o štúdium sa môžu pozrieť do priestorov školy skupinovo v sprievode pedagóga, jednotlivo s rodičom – treba nahlásiť exkurziu aspoň deň vopred Tel. č.: 041/ 432 76 49 Ing. František Kajánek, 041/ 432 76 49 PaedDr. Stanislav Špila.

SOŠ OaS Čadca: 4.12.2013 spojená s výstavou „ Vianočné stoly „ v Dome kultúry Čadca – 2 nové odbory kozmetik – 4 – ročný, cukrár- kuchár – 4 – ročný.

Spojená škola Nábrežná Kysucké Nové Mesto: 5.12.2013 8.00-17.00 hod.

SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto: 8.10.2013

Gymnázium Čadca: bilingválne štúdium: 22.11.2013, 4- ročné štúdium: 10.2.2014, 8-ročné štúdium: 10.2.2014

Gymnázium Turzovka: 10.12.2013 o 9.00 hod.

PASA Čadca: 21. 11. 2013 o 9.00 hod.

SZŠ Sv. Františka z Assisi: 21.11.2013 o 9.00 hod.

________________________________________

 

 


Stránka 5 z 9