Študijné / učebné odbory
7902 - gymnázium

Čo po škole
gymnázium dosahuje každoročne vysoké percento úspešnosti prijatých absolventov na vysoké školy na Slovensku aj v zahraničí, najmä v ČR

Absolvent:

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardmi
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch
 • má osvojené matematické postupy a princípy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu / pracovnom zaradení
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasne informačno-komunikačné technológie

Kritériá na prijatie
na 4-ročné štúdium sa prijímacie skúšky konajú zo SJL a MAT, zohľadňujeme aj študijné výsledky zo ZŠ, výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ zo SJL a MAT a výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach

Ďalšie zaujímavosti

 • záujmové činnosti: spoločensko-vedná, prírodovedná, technická, umelecká a športová
 • výhoda – učebný plán, ktorý ponúka študentom posledného ročníka možnosť zvoliť si iba tie predmety, o ktoré majú záujem a pripraviť sa tak dôslednejšie na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na VŠ
 • začiatok a koniec školského vyučovania je maximálne prispôsobený dopravným spojom
 • počas celej existencie Gymnázia v Turzovke zaznamenali naši žiaci pod vedením našich pedagógov množstvo vynikajúcich úspechov, ktoré výrazne posunuli vnímanie školy na verejnosti
 • škola má veľa talentovaných žiakov, ktorí sa umiestňujú na popredných miestach krajských, národných i medzinárodných kolách rôznych súťaží

Kontakt

 • adresa: Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
 • web: https://gturzovka.edupage.org
 • tel. č.: 041/4353633, 4333669
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.