PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH riaditeľka CPPPaP Čadca radila ako zvládnuť školské povinnosti.