Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať v riadnych termínoch. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie.
Upravuje to hneď niekoľko dokumentov ešte zo začiatku tohto roka:
 
🔹rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021
🔹 rozhodnutie ministra z 26. januára 2021,
🔹 a usmernenie z 23. februára 2021
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
🔹Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor.
🔹Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla 2021 a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla 2021. Školy o termínoch a postupoch boli informované.
🔹Zákonný zástupca žiaka dostane potvrdenie o prijatí prihlášky a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca pozvánku od strednej školy o konaní alebo nekonaní prijímacích skúšok. Prijímacie testy sa budú uskutočňovať od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.
🔹Zrušila sa povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné.
🌐Ich zoznam si viete pozrieť https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf