CPPPaP Čadca v súčasnosti realizuje projekt „Príprava na prvú voľbu povolania", podporený MŠVVaŠ z rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo" pod záštitou Okresného úradu v Žiline.
Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie a skvalitnenie kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ vytvorením dvoch metodických materiálov a rozšírenie a inováciu kariérneho poradenstva - „CAMIP – pomoc pri výbere povolania" pre žiakov a pedagógov. Podkladom pre vytvorenie metodického materiálu je www.camip.sk, ktorý sme vytvorili v našej CPPPaP a dlhodobo ho realizujeme, prezentujeme na konferenciách, seminároch u nás i v zahraničí, získali sme viacero ocenení, taktiež ocenenie o MŠ SR za mimoriadne úspešnú a dlhoročnú činnosť v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva.

Súčasťou projektu je zabezpečenie kariérového vzdelávania vo forme výcvikových aktivít pre mladšie ročníky ZŠ a rozšírenie povedomia o možnosti voľby svojho budúceho povolania i pre deti MŠ, nielen pre deti končiacich ročníkov ZŠ.
1. fáza projektu: projekt začínal prácou s deťmi z materských škôl (konkrétne MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz) s cieľom dostať do povedomia vhodnosť budúcej voľby povolania už pre deti predškolského veku. Deti mali možnosť vyskúšať si rozmanité zážitkové aktivity a oboznámiť sa s názvami a náplňou práce rôznych povolaní prostredníctvom pestrých hrových aktivít, priamo v priestoroch MŠ Čadca - SNP. Počas šiestich stretnutí sa deti zoznámil s reálnymi pomôckami, aké využívajú jednotlivé povolania pri práci a mohli si prehĺbiť poznanie, napr. i ohľadom pracovných podmienok, pracovnej doby a pracovného odevu jednotlivých povolaní. Dôležitým prínosom bolo, že deti mali možnosť uvažovať nad významom práce, zamyslieť sa nad tým ako je každé povolanie, teda napr. i povolanie ich vlastných rodičov, dôležité pre náš život.

2. fáza projektu: je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Aktuálne sa do projektu zapojila ZŠ Komenského v Čadci, kde sa realizujú aktivity pre žiakov 5. a 7. ročníka. Aktivity pre školákov sú zamerané na zlepšenie sebapoznania, svojich záujmov a schopností, zručností a osobnostných vlastností, na poznanie sveta práce, poskytnutie informácií o jednotlivých povolaniach, pracovných požiadavkách, pracovných predpokladoch, pracovných podmienkach a poznanie sveta strednej školy. Dôležitým bude hľadanie súladu vlastných predpokladov a konkrétnych pracovných požiadaviek, poznávanie vlastných pracovných preferencií a zmien, ktoré sa dejú v kariérnom rozhodnutí počas života. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci plánuje dlhodobo zisťovať efektívnosť projektu a rozšíriť ho v budúcich rokoch i na ďalšie materské a základné školy v okrese Čadca. Veríme, že žiaci, ktorí sa do projektu zapojili budú na svoju prvú voľbu povolania v 9. ročníku ZŠ pripravení ešte o kúsok lepšie.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí projekt „Príprava na prvú voľbu povolania žiakov ZŠ" podporili a pomohli ho tým uviesť do praxe, predovšetkým pedagógom MŠ Čadca – SNP a ZŠ Komenského v Čadci, v neposlednom rade tiež deťom z MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz a žiakom ZŠ Komenského v Čadci. Osobitná vďaka patrí najmä Mgr. Kataríne Školovej, pani Eve Homolovej, Mgr. Anne Dinisovej a Ing. Eve Václavikovej za ich ochotu, ústretovosť a profesionálnu spoluprácu.

jpgfoto projekt