Prezentácia CAMIP in PSYCHOPROF - May 2011

PhDr. Alena Hrašková, MPH

Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva rieši systémovo kariérovú orientáciu žiakov vo vzťahu k aktuálnym trendom a možnostiam trhu práce a vyplynul z našej poradenskej praxe ako nevyhnutnosť vytvoriť efektívny systém profesijného poradenstva s prepojením žiaci - rodičia - výchovní poradcovia – školy – psychológovia CPPPaP – ÚPSVaR – informácie .

V Čadci venujeme veľkú pozornosť príprave na voľbu povolania. Náš okres je členitý, tvoria ho prevažne dediny, veľa rodín je sociálne slabších s vysokou nezamestnanosťou , migrácia otcov rodín za prácou je vysoká a mali sme skúsenosť, že žiaci a ich rodičia nemali dostatok informácií, ako sa rozhodnúť , rozhodovali sa intuitívne , prípadne na základe rôznych osobných skúseností rodičov a tak sa stávalo, že žiaci nemali reálny výber budúceho povolania , nakoľko im chýbal dostatok relevantných a aktuálnych informácií o svete práce, možnostiach a vlastných  schopnostiach . Avšak v Čadci máme skvelý team zanietených výchovných poradcov, psychológov a učiteľov, ktorým nie je budúci osud našich žiakov ľahostajný.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli kariérovému poradenstvu u nás dať nový rozmer. Začínali sme v r.1999, kedy PPP ( terajšia CPPPaP ) v Čadci zorganizovala 1. Ročník Burzy stredných škôl, kde sme ponúkali žiakom ZŠ možnosti štúdia na SŠ. Stánok na Burze mala aj PPP, kde ponúkala poradenstvo a umiestnenie žiakov a taktiež ÚPSVaR, ktorý ponúkal aktuality trhu práce a predpokladaný záujem o jednotlivé profesie..Táto tradícia sa okamžite ujala a mala veľkú odozvu u žiakov, ich rodičov a výchovných poradcov a pokračovali sme v organizovaní až do roku 2005, kedy sa ujal organizovania náš ÚPSVaR, ktorý rozšíril Burzu na Veľtrh informácií, kde okrem ponuky štúdia na SŠ ponúkal aj prezentáciu firiem a možnosti cezhraničnej spolupráce. Nám ako psychologickej poradni sa týmto otvoril priestor na podrobnejšie sa venovanie voľbe povolania u žiakov a vytvorili sme školám na mieru originálny systém Dní voľby povolania na školách, ktorý sme hneď v tom roku uviedli do praxe. Každý rok sme si zároveň získavali spätnú väzbu a informácie od výchovných poradcov aj žiakov formou dotazníkov a plynule sme v priebehu rokov vytvárali na základe potreby praxe terajší model - Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP. Je potrebné dodať, že náš model má zmysel, ak sa dodržuje stanovené poradie jednotlivých modulov, nakoľko je zostavený tak, že informácie a aktivity na seba nadväzujú v logickom slede.

CAMIP má päť modulov :
l. modul - Systematická práca výchovných poradcov a práca s výchovnými poradcami, s rodičmi a žiakmi samotnými –soft skills, EQ, tímová práca
2. modul - Dni voľby povolania
3. modul - Veľtrh informácií
4. modul. - Konzultačno poradenské aktivity
5. modul - Kontrolný výskum od roku 2001 – 2010.

1.Modul – PRÁCA S VP, ŽIAKMI A RODIČMI má 4 paralené roviny:

 • práca CPPPP s výchovnými poradcami - konajú sa odborné semináre, interaktívne aktivity, supervízne workshopy, konzultačné služby, prednášky, tuzemské i zahraničné exkurzie.
 • práca výchovných poradcov so žiakmi – od 6. triedy výchovní poradcovia smerujú žiakov k voľbe povolania, nakoľko začínať v 8 – 9 triede bez prípravy je ťažké
 • práca s rodičmi – formou osvetovej činnosti o kariérovom poradenstve v médiách, CPPPP vytvára informačné letáky k voľbe povolania, dôležitým faktorom sú rodičovské združenia zvolané priamo k voľbe povolania v spolupráci rodič, výchovný poradca, triedny učiteľ a podrobné informácie pre rodičov o Dňoch voľby povolania a Veľtrhu.
 • -ÚPSVaR – monitoring ôsmakov a prednášková činnosť.


2.Modul – DNI VOĽBY POVOLANIA ( DVP)
Tento modul umožňuje žiakom 9. ročníka priamo na škole , v rámci svojho prirodzeného prostredia absolvovať intervenčný program Dni voľby povolania ( ďalej len DVP) a javí sa ako kľúčový modul

Má štyri sekcie:

1.Informatívna – prednášky CPPPP o dôležitosti voľby správneho povolania- zabezpečujú CPPPPa a trendoch práce – zabezpečuje ÚPSVaR,
2.Sebapoznanie ( psychologická diagnostika IQ, záujmový dotazník, postojový dotazník)
3.Počítačové zručnosti pri kariérovom poradenstve - vyhľadávanie prof. informácií na internete
4. Individuálne poradenské interwiew so psychológom pre žiakov a ich rodičov na základe testov a nami vypracovaného metodického materiálu „Čím budem"

Materiály DVP -  k dňom voľby povolania CPPPaP v Čadci vytvorilo tieto materiály:
Manuál DVP
Príručku DVP pre výchovných poradcov (ďalej len VP), v ktorej majú VP presný popis aktivít, ktoré majú zabezpečiť pred, počas a po DVP.
Príručka DVP pre pracovníkov CPPPaP, kde sú presné postupy a aktivity odborných pracovníkov pred, počas a po DVP.

Personálne zabezpečenie DVP :

sociálna pracovníčka CPPPaP, psychológovia CPPPP, výchovní poradcovia ZŠ,riaditelia ZŠ,triedni učitelia,ÚPSVaR

Program DVP:

1.Rodičovské združenie k voľbe povolania – je veľmi dôležitým krokom pri výbere povolania. VP objasní rodičom význam a dôležitosť voľby povolania a taktiež oboznámi rodičov o pripravovaných DVP. Psychológ CPPPaP je prítomný na tomto rodičovskom združení, popíše presný priebeh, oboznámi rodičov o aktivitách a hlavne o výstupoch z DVP. Upozorní rodičov na záznamový hárok, ktorý žiak prinesie, kde bude mať výsledky zo psychologického vyšetrenia a zároveň vlastné formulované názory a smerovania k svojej budúcnosti a zdôrazní, že je to dôležitý dokument k ďalším rozhovorom rodičov o budúcnosti svojho dieťaťa. Taktiež upozorní rodičov na pripravovaný Veľtrh a na informácie, ktoré sa na tomto veľtrhu môžu dozvedieť.

2.DVP prednášky žiakom – CPPPaP prezentuje žiakom priamo v triede v prednáške „Voľba povolania" význam voľby povolania a dôležitosť výberu. ÚPSVaR prezentuje žiakom vo svojej prednáške Možnosti na trhu práce dôležitosť prihliadať aj na možnosť uplatnenia sa s vybraným povolaním.

3.Následne žiaci vypĺňajú psychologické testy – orientačný intelektový test a záujmový test na profesionálnu orientáciu, postojový test .

4.V ďalšej hodine sú žiakom prezentované konkrétne možnosti hľadania profesijných informácii na internete.

5. Medzitým psychológovia vyhodnotia psychologické testy a nasledujú individuálne konzultácie so žiakmi a ich rodičmi.
Každý rok program DVP troška meníme a podľa potrieb obohacujeme. Taktiež reagujeme na individuálne požiadavky jednotlivých škôl. Tento rok sme napríklad pridali možnosť pre rodičov zúčastniť sa individuálnych konzultácií zároveň so svojimi deťmi.

Úlohy VP
pred DVP – práca so žiakmi, zabezpečenie rodičovského združenia, zabezpečenie miestnosti na vyšetrovanie, miestnosti na individuálne konzultácie, miestnosti na prácu s internetom, označenie miestností distribúcia tlačív rodičom, propagačné letáky – a čo je dôležité – zabezpečenie toho aby sa žiaci počas DVP neučili a aby naozaj ten jeden deň plne venovali len voľbe povolania
počas DVP – koordinuje individuálne konzultácie, zabezpečuje dozor nad žiakmi, pomáha žiakom vyhľadávať profesijné informácie na internete
po DVP – sformuluje záverečné zhodnotenie a námety do ďalších rokov a čo je najdôležitejšie venuje osobitnú pozornosť žiakom, ktorí to na základe našich vyšetrení najviac potrebujú.

6.Úlohy psychológa
sumarizácia tlačiv, odborná prednáška, psychologické testy administrácia a vyhodnotenie, individuálne konzultácie so žiakmi, individuálne konzultácie s rodičmi, záverečné zhodnotenie a námety

7.Každý žiak obdrží v priebehu DVP
dva dôležité dokumenty:

Záznamový hárok pre žiaka
– kde si žiak na základe všetkých aktivít označí aký profesionálny typ mu vyšiel, ktorá oblasť ho najviac zaujíma, kde by chcel študovať (v okrese, mimo okresu), vlastné hodnotenie -aké má o tom predpoklady podľa výsledkov testov, aké povolania sa mu páčia, aké má šance uplatniť sa s týmto povolaním na trhu práce (toto obvykle žiaci nechajú voľné ,avšak je to dôležitý prvok pri zvažovaní voľby povolania hlavne pri konzultácii s rodičom), o ktorých školách uvažuje a prečo, akú úroveň vzdelania chce dosiahnuť a vymenovanie možností, kde môže získať ďalšie informácie.
Leták – Čím budem? V ktorom sú grafickým spôsobom označené jednotlivé typy osobnosti a ich pracovné preferencie. Otázky, ktoré si má položiť pri výbere povolania, zoznam stredných škôl s webovými adresami, kde sa dá študovať na Kysuciach, taktiež ďalšie možnosti štúdia, webové adresy stránok pomáhajúcich pri voľbe povolania, možnosti poradenstva, adresy kde je možné sa obrátiť a niekoľko dobrých rád. Leták každoročne aktualizujeme.

Aké informácie má žiak po DVP?

Aký je typ,
Aké má predpoklady
V akom pásme je jeho IQ
Kde môže študovať
Aká je potreba trhu práce
Aké sú jeho možnosti štúdia

Tieto informácie spolu s konzultáciou s rodičom by mali žiakov presnejšie nasmerovať k ich vhodnému výberu strednej školy a ďalšieho života.

Význam DVP:
Pomôcť zvoliť žiakom vhodný učebný odbor podľa ich záujmov a schopností a taktiež zreálniť ich výber, nakoľko sa stretávame s oboma extrémami, kedy sa žiaci vo svojich schopnostiach a predpokladoch podceňujú alebo preceňujú. Úlohou DVP nie je len povedať žiakom na ktorú školu sa hodia, ale informovať ich o tom, v ktorom povolaní budú najviac realizovaní a spokojní na základe svojho IQ, záujmov a schopností.
DVP zásadne robíme v mesiacoch september – október ako prípravu na Veľtrh, ktorý sa koná väčšinou v mesiacoch október a november. Výhoda DVP pred Veľtrhom je, že žiaci a ich rodičia už idú do stánkov na Veľtrhu zorientovaní a majú možnosť vyhľadávať konkrétne informácie k vybranej škole a následne navštíviť Dni otvorených dverí.

3.Modul - VEĽTRH INF,, VZDELÁVANIA A ZAMESTNANOSTI
Organizuje ho ÚPSVaR, pričom CPPPaP v Čadci je hlavným spoluorganizátorom a ponúka žiakom získanie informácii o stredných školách a firmách a zamestnanosti nielen v okrese Čadca, ale aj v blízkom a zahraničnom okolí. V spolupráci so SŠ po Veľtrhu nasledujú Dni otvorených dverí na SŠ, kde si žiaci môžu doplniť informácie o danej škole.

4. Modul –KONZULTAČNO - PORADENSKÉ AKTIVITY
DVP a Veľtrhom naša činnosť nekončí, ale dá sa povedať, že priamo začína a naša CPPPaP ponúka:

 • pomoc nerozhodnutým žiakom
 • pomoc deťom s VPU
 • pomoc deťom zo sociálne slabých rodín
 • pomoc nadaným deťom
 • pomoc deťom s osobnostnými problémami
 • a ako osobitný bonus sa nám v priebehu minulých rokov podarilo nadviazať kontakt s rodičmi, ktorí by inak poradňu nenavštívili.


5. Modul – VÝSKUM
Každoročne realizujeme kontrolný výskum, podľa čoho si deti vyberajú povolanie a na základe toho sa program modifikuje na ďalší rok. Tento projekt sa realizuje od roku 2001, pričom prešiel viacerými fázami – od experimentálnej fázy (2001-2002) cez implementačnú (2003-2007) a od roku 2008 realizujeme systémový model CAMIP. Celkovo programom prešlo 11700 žiakov končiacich ročníkov.

Výstupom je skvalitnenie efektívnych procesov profesionálneho poradenstva. Na základe výsledkov výskumu môžeme monitorovať aktuálny stav informácií žiakov o možnostiach štúdia o vlastnej pripravenosti na voľbu povolania, o rozsahu profesijných informácií a taktiež si zmonitorujeme prácu výchovného poradcu na jednotlivých školách a vieme, ktoré školy máme v rámci našej práce profesionálne posilniť. V roku 2010 sme výskum rozšírili aj na výskum rodičov. Rozdali sme 880 dotazníkov pre žiakov a 880 dotazníkov pre rodičov, dotazníky neboli identické.
Výskumu sa v r.2010 zúčastnilo 26 prihlásených ZŠ, 44 tried, pričom  uvádzame niekoľko orientačných záverov, ostatné budú publikované v odbornej tlači.

Na základe výskumu vyšlo, že 20 % žiakov je rozhodnutých o ďalšom povolaní a 80 % potrebuje našu pomoc.

 • 38 % žiakov ide na strednú školu kvôli tomu, že tam idú jeho priatelia, pričom rodičia si toto myslia o svojich deťoch len 10 % žiakov.
 • 40 - 50 % žiakov má dosť informácii o možnostiach prijatia, o obsahu štúdia a o kvalite stredných škôl pričom u rodičov je toto číslo v priemere o 10 % nižšie.


Alarmujúcim výsledkom je, že len 21 % detí chce robiť povolanie, ktoré robí jeden z rodičov a len 9 % rodičov by chcelo, aby ich deti robili povolanie, ktoré robia oni. Tieto výsledky, ktoré nám opätovne vychádzajú svedčia o tom, že rodičia so svojim povolaním nie sú spokojní, prenáša sa to aj na ich deti a že je naozaj veľká potreba venovať sa profesijnému poradenstvu u žiakov.

Zaujímavým výsledkom bolo, že 39 % detí chce ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ, pričom ambícia rodičov aby ich deti študovali na VŠ je takmer dvojnásobná. O tom že rodičia podporujú vzdelanie svojich detí hovorí výsledok, že až 67 % detí vyjadruje, že finančná situácia ich rodiny im umožňuje študovať to, čo by chceli, pričom rodičia to potvrdzujú až v 75 %. A keďže v týchto číslach sú aj rodiny naozaj finančne veľmi slabé, hovorí to o tom, že rodičia vzdelaniu pripisujú naozaj veľký význam.

 • 38 % žiakov by chcelo v budúcnosti podnikať.
 • 27 % detí by radšej zarábali veľa peňazí ako by pracovali v dobrej partii.


Návrhy z praxe
V rámci dlhoročného monitorovania profesijnej prípravy na voľbu povolania vidíme rezervy v systéme prípravy na všetkých úrovniach a potrebu ich systematického prepojenia od základnej školy cez stredné školy, vysoké školy, ÚPSVaR, zamestnávateľov a koncepcie zamestnanosti, taktiež vidíme veľký význam osobného poradenstva a rozvíjania EQ a osobnostného potenciálu pre trh práce. Sme za to, aby sa kariérové poradenstvo stalo súčasťou vzdelávania a aby sa vytvorila reálna stratégia rozvoja ľudských zdrojov.

Rozširovanie a prezentácia modelu CAMIP
Model CAMIP sme prezentovali na svetovom kongrese kariérového poradenstva Career and Vocational Guidance in Rapidly Changing World Congress, Prague, November 3 – 5, 2010 pod názvom The Cadca Model of Profesional Interactive Counselling

V súťaži Euroguidance „ Kariérové poradenstvo 2010", sme získali čestné ocenenie a náš model bol publikovaný v Kompendiu súťažných príspevkov .

Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva prednášame na konferenciách, odborných podujatiach a taktiež na poradniach na celom Slovensku.

Oslovil nás  Úrad práce v Českej Republike a v súčasnosti model prednášame ich východným poradcom.
Náš model už v posledných rokoch prebralo viacero psychologických poradní, ktoré sa ním inšpirovali, niektoré sa chodia k nám dokonca školiť.Osobitný záujem je o Dni voľby povolania a ich systém.

Záver:
Záujem a rozširovanie modelu Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva nás veľmi teší, nakoľko sa plní náš prvotný záujem - pomôcť žiakom správne sa rozhodnúť v ich prvej životnej voľbe a to, že model spontánne prekročil už hranice Čadce a aj Slovenska je pre nás veľkým zadosťučinením a tiež potvrdením, že naša práca má zmysel.

PhDr.Alena Hrašková, MPH
CPPPaP , Kukučínova 162, Čadca
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.