Riaditeľka CPPPaP v Čadci  PhDr. Alena Hrašková, MPH odovzdala na porade výchovných poradcov 16. februára 2016 na SOŠDaS v Krásne nad Kysucou štyrom výchovným poradkyniam ďakovný list,  za ich profesionálny prístup pri realizovaní Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Ocenené výchovné poradkyne:

Ing. Jozefína Huntošová - ZŠ M. R. Štefánika Čadca

Ing. Eva Vaclavíková - ZŠ Komenského Čadca  

Ing. Monika Kasáková - ZŠ Klokočov

Mgr. Anna Straková - ZŠ M. Mravca Raková (nebola prítomná)

Ocenené výchovné poradkyne