Cieľom  intervenčných tímov je pomôcť pri zabezpečovaní činností v školách a školských zariadeniach pri individuálnej práci so žiakmi, triednymi skupinami, pedagógmi, rodičmi a podobne. Tímy sú zložené zo psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí majú kompetencie realizovať skupinové a individuálne činnosti s uvedenými cieľovými skupinami.
      
Jednotlivé intervenčné tímy centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) sú pripravené a schopné vycestovať na pomoc deťom, žiakom, učiteľom, rodičom, jednotlivým školám a školským zariadeniam. 
Všetky zariadenia poradenstva a prevencie sú plne k dispozícii školám a školským zariadeniam.