fotka

Vážení rodičia,

blíži sa čas, kedy v Centre poradenstva a prevencie Čadca začíname vyšetrovať školskú spôsobilosť. Obdobie nástupu do základnej školy patrí k jednému z najvýznamnejším medzníkom v živote dieťaťa. Dieťa v tejto etape opúšťa svoj svet hier a učí sa prispôsobiť novým povinnostiam a pravidlám a preto je dôležité, aby tento vážny krok do budúcna nastal u dieťaťa v pravý čas vzhľadom k jeho vývinu a aby bolo dieťa náležite pripravené.

 

Čo je školská spôsobilosť? 

Školská spôsobilosť znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať potrebné školské vedomosti a zručnosti.

Viac informácií o tom, čo by mal vedieť Váš prváčik si môžete prečítať tu: Znaky školskej spôsobilosti pre vstup do školy 

a o rozvoji detskej reči tu: Ako by mala vyzerať reč predškoláka?

 

Kde sa môžete objednať? 

V prípade, že si nie ste istí školskou spôsobilosťou svojho dieťaťa a uvažujete o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, predčasnom zaškolení alebo Vás len jednoducho zaujíma, ako na tom Váš budúci prváčik je a chcete sa len nezáväzne poradiť, môžete sa objednať:

  • osobne v Centre poradenstva a prevencie v Čadci (Kukučínova 162, 02201, Čadca),
  • telefonicky na našom čísle: 0904744717,
  • alebo cez našu e-mailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • kontaktovaním riaditeľky spádovej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.

 

Kto môže o vyšetrenie požiadať?  

O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. Školopovinné je dieťa, ktoré k 31. augustu dovŕši vek 6 rokov.

V rámci komplexného odborného vyšetrenia psychológ zistí a pomôže rodičom orientovať sa, v ktorých oblastiach je potrebné dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť a ako ho treba pripravovať a stimulovať v konkrétnych zručnostiach a schopnostiach. 

1. Ak dieťa aktuálne nespĺňa kritériá školskej spôsobilosti, môže rodič formou písomnej žiadosti požiadať riaditeľku spádovej MŠ o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, ktorá vydá Rozhodnutie o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Súčasťou tejto žiadosti je súhlasné vyjadrenie CPP zo psychologického vyšetrenia školskej spôsobilosti a súhlasné písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič je povinný zapísať dieťa do základnej školy, aj keď ešte rok bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúča sa, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. 

2. Ak zákonní zástupcovia zvažujú predčasný nástup dieťaťa do 1. ročníka  ZŠ, musia požiadať v jarných mesiacoch o psychologické vyšetrenie v CPP, ktoré je povinné v súvislosti s odporúčaním zaradenia dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ.

 

Ďalšie informácie:

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Každý rodič, resp. zákonný zástupca, s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši k 31. 8. šiesty rok života na plnenie povinnej školskej dochádzky. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Možnosť predčasného vzdelávania dieťaťa

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu 2024 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31. augustu 2024 (vrátane) šesť rokov veku a v školskom roku 2023/2024 neplnilo povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Od školského roku 2023/2024, ktorý začal 1. septembra 2023, už žiadne dieťa nemôže byť zaradené ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred 5 rokom veku. 

 

Kedy bude prebiehať zápis do základnej školy? 

Zákon ukladá, že zápis na základnej škole prebieha v období od 1. do 30. apríla. Konkrétne miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ príslušnej základnej školy. Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

 

Aké sú možnosti výchovy a vzdelávania dieťaťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť?

a. Dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

b. Dieťa môže byť vzdelávané v úvodnom ročníku základnej školy.

c. Dieťa môže byť vzdelávané v prípravnom ročníku v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Prajeme Vám, aby ste s Vaším dieťaťom zažili veľa pekných chvíľ, ale nezabúdajte, že čas plynie rýchlo a dieťa treba postupne pripravovať na zmenu, akou nástup do školy nepochybne je. 

 

Príďte sa poradiť, naše služby sú bezplatné, tešíme sa na Vás.

            PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH

                 Riaditeľka CPP Čadca