Rozhodovanie o voľbe povolania žiakov ZŠ v okrese Čadca – niektoré výsledky výskumu v minulom školskom roku 2010/2011

CPPPaP v Čadci v rámci CAMIP realizovala výskum v oblasti rozhodovania o voľbe povolania žiakov ZŠ. Zúčastnilo sa ho 880 žiakov ZŠ okresu Čadca a ich rodičia, ktorí odpovedali na anonymný dotazník pred Dňami voľby povolania Výsledky sú zaujímavé, zarážajúce, a ukazujú nám cestu, že kariérove poradenstvo má veľký význam pre žiakov a pre celú spoločnosť, nakoľko tí, ktorí budú o našej spoločnosti rozhodovať o niekoľko rokov, sedia teraz v školských laviciach, a správnym kariérovým poradenstvom môžeme pomôcť docieliť, aby sedeli v budúcnosti na správnych a im primeraných miestach a boli v živote spokojní.

Najdôležitejším a najzarážajúcejším výsledkom je porovnanie, koľko detí by chcelo pracovať v tom povolaní, ako jeden z jeho rodičov.Len 21% detí by chcelo pracovať v takom povolaní. Čím to je ? Je to predsa povolanie, o ktorom majú deti najviac praktických informácií a predsa ho odmietajú. ?Máme za to, že je to predovšetkým tým, aký vzťah majú rodičia k tomuto povolaniu, ako ho subjektívne hodnotia, či sú v ňom šťastní a to podvedome prenášajú aj na svoje deti. Veď výber profesie nie je len povolanie ako také, ale aj životný štýl a životná spokojnosť.

Zarážajúcim je aj fakt, že na otázku rodičom, či by chceli,aby ich dieťa vykonávalo tú istú profesiu, ako oni, odpovedalo len 9% rodičov pozitívne. Keďže každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, vyzerá to, že toto povolanie nepovažujú za uspokojivé a že sa niekedy v minulosti nesprávne rozhodli.
Tento výsledok hovorí o tom, že kariérové poradenstvo má svoj opodstatnený význam.

Ďalšie výsledky:
35 % žiakov ide na strednú školu preto, že tam idú ich priatelia, pritom ich rodičia si myslia, že to je len v 11 %. Je to číslo, ktoré nám hovorí o tom, že rodičia nepoznajú dosť dobre motívy svojich detí pri voľbe strednej školy, a je to jeden zo smerov, ktorým by sa kariérové poradenstvo malo uberať – lepšie poznanie svojich detí rodičmi. Aj fakt, že tretina detí podriaďuje tak dôležitú voľbu, ako je voľba povolania aktuálnemu priateľstvu, je alarmujúca, i keď musíme dodať, že v minulých rokoch bolo toto číslo podstatne vyššie.

Len 20 % žiakov od malička vie čo chce robiť:

 • 35 % žiakov by chcelo v budúcnosti významnou osobnosťou
 • 42 % žiakov chce v budúcnosti pracovať na riadiacej funkcii
 • 67% žiakov si prezeralo na internete školy, o ktoré by mali záujem
 • 51% žiakov vie, aká bude možnosť uplatniť sa v budúcnosti v povolaní, o ktorom uvažuje
 • 37% má informácie o tom, ktoré povolania sú žiadaní na trhu práce
 • 45 % žiakov vie porovnať svoje vlastnosti s nárokmi jednotlivých povolaní
 • 37% žiakov vie, ako si môžu overiť vlastné schopnosti a osobnostné vlastnosti
 • 51% žiakov vie, aké kroy by mali urobiť, aby sa správne rozhodli o voľbe povolania- tu vidíme obrovský priestor na prácu s informovanosťou žiakov
 • 33% žiakov si vyberie radšej ľahšiu strednú školu ako ťažšiu
 • 70 % žiakov uvádza, že má dosť informácií o svojich osobnostných vlastnostiach, tento údaj však vysoko prekračuje informácie, ktoré zistili psychologičky na individuálnych konzultáciách – deti sa často preceňujú., podceňujú a informácie o sebe majú skreslené, čo je pre toto vekové obdobie primerané. Dôležité je o tomto fakte vedieť a nepodceňovať ho.
 • 67 % žiakov očakáva, že bude pracovať v povolaní , ktoré vyštuduje.
 • 38 % žiakov chce pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Oproti tomu rodičia si myslia, že až 67% ich detí chce študovať na strednej škole. Zase sa nám potvrdilo, že rodičia nemajú dosť informácií o svojich deťoch.
 • 27 % by radšej zarábalo veľa peňazí, ako pracovalo v dobrej partii
 • Avšak 65 % žiakov uvádza, že vzťahy medzi ľuďmi sú dôležitejšie ako peniaze
 • Až 67 % žiakov uvádza, že finančná situácia rodiny im umožňuje študovať, to čo by chceli pričom rodičia uvádzajú až 72 %. Tento údaj hovorí o tom, že rodičia vnímajú pozitívne význam vzdelania a deti vedia, že ich rodičia budú vo vzdelaní podporovať.. V tomto čísle sú aj sociálne slabé rodiny, ktoré taktiež svojim deťom demonštrujú podporu vo vzdelávaní. .
 • Žiaci uvádzajú, že majú dosť informácií o možnostiach prijatia na strednú školu, o kvalite stredných škôl a o obsahu štúdia cca 40 %, pričom u rodičov je toto percento na úrovni 33 %. Toto číslo sa z roka na rok zvyšuje a dá sa povedať, že je to osvetou a prácou výchovných poradcov na školách, vyššou informovanosťou rodičov, DVP , veľtrhom a CAMIMP.
 • 38 % detí chce v budúcnosti podnikať pričom toto isté percento rodičov si toto myslí o svojich deťoch – je to jediný údaj na ktorom sa rodičia a deti zhodli


Celkovo môžeme zhrnúť, že v okrese Čadca v oblasti voľby povolania :

 • Rodičia naďalej nemajú dosť informácií o svojich deťoch
 • Deti vnímajú spokojnosť a nespokojnosť svojich rodičov v ich pracovnej sfére.
 • Na deti pôsobia pri výbere povolania kamaráti a médiá.
 • Význam výchovných poradcov vďaka ich kvalitnej práci je pri  rozhodovaní čoraz silnejší
 • Výsledky informovanosti o aspektoch voľby povolania a o možnostiach štúdia sú z roka na rok lepšie.
 • Deti si vyhľadávajú informácie aj na internete
 • Veľa detí nevie , ako má postupovať pri overení svojich vlastností a schopností.
 • Rodičia aj deti pozitívne vnímajú význam vzdelania.

o_nasČADČIANSKY MODEL INTERAKTÍVNEHO PROFESIJNÉHO PORADENSTVA - CAMIP

PhDr. Alena Hrašková, MPH,

Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva rieši systémovo kariérovú orientáciu žiakov vo vzťahu k aktuálnym trendom a možnostiam trhu práce a vyplynul z našej poradenskej praxe ako nevyhnutnosť vytvoriť efektívny systém profesijného poradenstva s prepojením žiaci - rodičia - výchovní poradcovia – školy – psychológovia CPPPaP – ÚPSVaR – informácie .