Gymnázium, Čadca - www.gymcadca.eu
Gymnázium, Turzovka - gturzovka.edupage.org
Gymnázium, KNM - www.gymknm.sk
Obchodná akadémia DMJ, Čadca - www.oadmj.sk
SOŠ obchodu a služieb, Čadca - www.sosca.sk
SOŠ zdravotnícka, Čadca -www.szsfaca.edupage.org
Pedagogická a sociálna akadémia, Čadca - www.pasaca.edupage.org
SOŠ technická, Čadca - www.sostca.sk
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kysucou www.sosdskrasno.sk
Spojená škola, KNM - www.spsknm.sk
SOŠ strojnícka, KNM -www.souknm.sk

________________________________________

CPPPaP v Čadci už 10. rok realizuje Dni voľby povolania na základných školách okresu Čadca. Počas tejto akcie odborní zamestnanci CPPPaP v Čadci poskytujú konzultácie a poradenstvo žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom priamo na školách. Cieľom je pomôcť žiakom správne si vybrať svoje budúce povolanie. Harmonogram akcie nájdete tu.

CPPPaP v Čadci sa aj tento rok zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015  vyhlásenej Centrom Euroguidance. Tento rok sme sa prihlásili s príspevkom "Moja cesta životom - Moje budúce povolanie"

Centrum Euroguidance, SAAIC, vyhlásilo súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2015. Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť služby a aktivity z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Najlepšie príspevky budú po posúdení odbornou porotou ocenené. Prihlášku, leták a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž. Termín ukončenia podávania prihlášok je 30. jún 2015.

11. novembra 2014 v Dome  kultúry v Čadci

alt