Aktuality

Príďte stráviť príjemný prázdninový deň do svojimi detičkami do Oščadnice, kde vás čaká bohatý program.  

1

 

 https://snowparadise.sk/cim-chces-byt-prehliadka-roznych-povolani/?fbclid=IwAR2wstsNPFN57J6Vw03xVVcBtSQVNoWF26XKIzRcuCspERdaCCqDXrLuz3o

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine majú povinnosť školské zariadenia riadiť sa odporúčaniami od oficiálnych inštitúcií (ministerstvo školstva, štátny pedagogický ústav). Súčasný stav je hodnotený ako krízový, a istým spôsobom na túto situáciu musí reflektovať naše poradenské zariadenie, ako aj Váš pracovný kolektív v škole. V priloženom súbore si môžete prečítať dôležité rady, ktoré by Vám mali byť v týchto a nasledujúcich dňoch nápomocné:

Pomôcka pre učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách. 

Na obrázku môže byť text

Cieľom  intervenčných tímov je pomôcť pri zabezpečovaní činností v školách a školských zariadeniach pri individuálnej práci so žiakmi, triednymi skupinami, pedagógmi, rodičmi a podobne. Tímy sú zložené zo psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí majú kompetencie realizovať skupinové a individuálne činnosti s uvedenými cieľovými skupinami.
      
Jednotlivé intervenčné tímy centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) sú pripravené a schopné vycestovať na pomoc deťom, žiakom, učiteľom, rodičom, jednotlivým školám a školským zariadeniam. 
Všetky zariadenia poradenstva a prevencie sú plne k dispozícii školám a školským zariadeniam. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypracovalo odporúčania pre učiteľov a žiakov na zvládanie vypätej situácie na Ukrajine. 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril sekciu Krízová intervencia, ktorý obsahuje sumár užitočných informácií, ktoré môžu rýchlo a efektívne pomôcť pri práci s deťmi a rodičmi v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu.

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

V nasledujúcich odporúčaniach psychológov z internetovej linky dôvery, nájdete spôsob, ako zvládnuť stres v súvislosti s vojnou. 

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Psychológovia z Ipčka prinášajú odporúčania, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné postupy, ako sa rozprávať na tému vojny s deťmi.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.