Novinky

PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH riaditeľka CPPPaP Čadca radila ako zvládnuť školské povinnosti.

PhDr. Alena Hrašková, riaditeľka CPPPaP Čadca prezentovala model CAMIP ako príklad dobrej praxe na stretnutí metodikov výchovných poradcov v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu.

CPPPaP v Čadci sa aj tento rok zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015  vyhlásenej Centrom Euroguidance. Tento rok sme sa prihlásili s príspevkom "Moja cesta životom - Moje budúce povolanie"